Grasboom Utrecht De Roos. Een ouderinitiatief van stichting exploitatie Utrecht 3

Introductie

Grasboom Utrecht De Roos is er voor jongeren met autisme, die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

Krachten bundelen

De Roost wordt ondersteund door de stichting De Grasboom waarbij inmiddels negen ouderinitiatieven samenwerken. Door ouders is in Utrecht de Stichting Exploitatie Utrecht-3 opgericht die binnen de woonvorm de zorg faciliteert.

Voor veel jongvolwassenen met een normale intelligentie en met een diagnose ASS, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. Toen de ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten, bleek er veel mogelijk. Dat was de start van onze ouderinitiatieven. Dankzij De Grasboom wonen nu ruim 100 jongvolwassenen helemaal op zichzelf.

Het huis uit?

Herken je jezelf in dit verhaal en wil je ook het huis uit? Of ben je ouder/verzorger en wil je mogelijkheden creëren waardoor je kind op zichzelf kan wonen? Kijk dan eens rond op deze website.

Meer over de Grasboom

Ouders en naast-betrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding ‘op maat’ te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis. Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder zich nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er negen Grasboom projecten verdeeld over vier regio’s.

De verschillende projecten hebben elk ‘een eigen kleur’, in die zin dat de ouders lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en de opgedane ervaringen binnen De Grasboom en zorg afnemen van een ‘eigen’ geselecteerde zorgaanbieder.

Ouderparticipatie

Binnen de verschillende ouderinitiatieven van De Grasboom is het van belang dat ouders en/of naast-betrokkenen actief deelnemen en op die wijze investeren in het scheppen van gunstige voorwaarden voor het wonen en alle activiteiten die daar omheen plaatsvinden.

Ouderparticipatie is voor de jongeren een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen bij een Grasboom project.

Samenwerking

Bij de negen Grasboom-stichtingen werken ouders nauw met elkaar samen op aandachtsgebieden, zoals Zorg, Wonen, Welzijn, Financiën, wachtlijstbeheer, PR & communicatie, maatschappelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaring en expertise.